Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu www.wiemdokad.pl

It Octopus S.C. Jacek ostaszewski, Robert Praiss, ul. Kasztelańska 37, 60-316 Poznań
NIP: 779-24-08-475, REGON: 302230120


Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamowych w portalu WIEMDOKAD.PL przez IT OCTOPUS S.c. z siedzibą w Poznaniu - ul. Kasztelańska 37 NIP: 779-24-08-475.

Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez użytkowników. Regulacje zawarte w regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji.

1.Postanowienia ogólne

1.1. Zamawiający dostarczy IT OCTOPUS materiały niezbędne do wykonania Reklamy w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy, chyba, że strony uzgodniły inny termin dostarczenia tych materiałów w Umowie (termin umożliwiający IT OCTOPUS wywiązanie się z umowy).

1.2. Nie dostarczenie przez Zamawiającego materiałów w w/w terminie uprawia IT OCTOPUS do przygotowania i opublikowania Reklamy w oparciu o posiadane informacje i materiały. W tym przypadku firma IT OCTOPUS nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych umieszczonych w Reklamie.

1.3. Zamawiający zobowiązuje się do informowania IT OCTOPUS o każdej zmianie danych określonych w Umowie lub projekcie Reklamy w terminie umożliwiającym wprowadzenie zmian do opublikowanej reklamy.

1.4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty firmie IT OCTOPUS wynagrodzenia w wysokości i na zasadach wynikających z Umowy.

1.5. O ile Zamawiający wyrazi wolę otrzymania projektu Reklamy Graficznej do akceptacji poprzez stosowną adnotacje w Umowie i dostarczy w terminie materiały, IT OCTOPUS przekaże zamawiającemu taki projekt reklamy graficznej celem akceptacji.

1.6. W przypadku określonym w punkcie 1.5, jeśli zamawiający nie zgłosi uwag do przedstawionego projektu w formie pisemnej w terminie do 3 dni od daty jego przekazania do akceptacji, to uznaje się, że projekt został przyjęty przez zamawiającego bez uwag.

1.7. Firma IT OCTOPUS nie może zagwarantować ukazania się reklamy na najwyższej pozycji w wyszukiwarkach internetowych, dołoży jednak starań, aby była ona jak najwyższa. Firma IT OCTOPUS zamieszcza reklamę na portalu odpowiednio do przyjetego dla niej szablonu, nie wychodząc poza maksymalną ilość pól oraz zamieszczanych w nich treści.

1.8. Jeśli Zamawiający złoży takie zlecenie, po uzgodnieniu warunków jego realizacji, zostanie wykonana reklama/strona WWW według indywidualnych kryteriów określonych przez Zamawiającego.

1.9. IT OCTOPUS może odmówić zamieszczenia części lub całości Reklamy, jeżeli jego zdaniem, Reklama lub jej część nie spełnia wymagań technicznych, nie odpowiada poziomowi lub charakterowi oferowanego Produktu/Usługi w Internecie albo jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. IT OCTOPUS może uzgodnić z Zamawiającym dodatkowy termin do ponownego ustalania treści i formy Reklamy.

1.10. W przypadku systemowych zmian w danych teleadresowych Zamawiającego IT OCTOPUS ma prawo do wprowadzenia tych zmian w Reklamie, bez konieczności poinformowania Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji.

Za otrzymane wynagrodzenie IT OCTOPUS zobowiązuje się do:

• Utrzymania Reklamy w Serwisie Internetowym Wiemdokad.pl przez okres 12 miesięcy od daty publikacji (lub przez inny uzgodniony z zamawiającym okres),

• Opublikowania Reklamy w Katalogu Internetowym w najbliższej edycji,

• Przygotowania Reklamy (jeżeli zamawiający nie dostarczy własnego projektu).

2. Odpowiedzialność IT OCTOPUS w portalu Wiemdokad.pl:

2.1. IT OCTOPUS ponosi odpowiedzialność wyłącznie za błędy dotyczące druku, pominięcia w Reklamie treści w stosunku do zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu Reklamy lub dostarczonego jej wzoru. W przypadku zaistnienia błędów lub pominięcia uzgodnionych treści, IT OCTOPUS zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcią stwierdzonych błędów.

2.2. Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację odnośnie treści reklamy w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia emisji Reklamy w katalogu internetowym.

2.3. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza IT OCTOPUS związana z Umową ograniczona jest do wartości danej Reklamy określonej w Umowie i nie może byś wyższa od kwoty należności faktycznie otrzymanej od Zamawiającego za daną Reklamę.

2.4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że IT OCTOPUS może publikować Reklamy osób trzecich prowadzących działalność w takim samym zakresie i branży jak Zamawiający. IT OCTOPUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa zamieszczenia takich Reklam dla działalności Zamawiającego.

2.5. IT OCTOPUS nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Reklamy oraz osiągnięcie zakładanych przez Zamawiającego efektów jej publikacji.

2.6. IT OCTOPUS nie udziela gwarancji, że korzystanie przez użytkownika z serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw czy wad innej natury jak też, że pozycja poszukiwań będzie odpowiadała oczekiwaniom użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji (chyba że takie zapewnienie zostało udzielone użytkownikowi w formie pisemnej przez IT OCTOPUS). IT OCTOPUS ma w szczególności prawo zawiesić działalność serwisu, zmienić jego treść oraz układ.

3. Odpowiedzialność Zamawiającego.

Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej (w tym do nazw handlowych, wzorów, znaków towarowych) związanych z opublikowaniem Reklamy zgodnie z Umową. W przypadku zgłoszenia wobec IT OCTOPUS roszczeń o naruszenie praw przez osoby trzecie, Zamawiający zobowiązuje się do ich pokrycia w wysokości i na zasadach określonych w ugodzie lub orzeczeniu sądowym.

4. Odstąpienie od Umowy

4.1. IT OCTOPUS bez żadnych konsekwencji, może odstąpić od Umowy przed publikacją reklamy, a zwłaszcza w przypadku, gdy Zamawiający ma wobec niego jakikolwiek wymagalny dług z innego tytułu niż niniejsza Umowa.

4.2. Odstąpienie od umowy:
- osoby prawne obowiązuje Kodeks cywilny
- osoby fizyczne obowiązuje Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów , która stwierdza, iż osoba fizyczna ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni.


4.3. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno mieć pod rygorem nieważności, formę pisemną i być przesłane listem poleconym. Dla zachowania terminu, o którym mowa 4.2. Wystarczy wysłanie listu za potwierdzeniem odbioru na adres IT OCTOPUS wskazany na Zamówieniu.

5. Płatności

5.1. Zaliczka na poczet wynagrodzenia IT OCTOPUS zastanie zapłacona w wysokości i na zasadach określonych w Umowie. W przypadku nie otrzymania zaliczki w terminie określonym w Umowie IT OCTOPUS może odstąpić od Umowy.

5.2. W przypadku określenia zaliczki w wysokości innej niż 100% wartości Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia pozostałej części wynagrodzenia IT OCTOPUS po publikacji zamówienia Reklamy, ale nie później niż w terminie określonym w fakturze VAT lub fakturze proforma wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu.

5.3. W przypadku zamówienia przez zamawiającego różnych Reklam i dokonania wpłat w wysokości wyższej niż należna IT OCTOPUS z danego tytułu, IT OCTOPUS może zaliczyć otrzymaną nadwyżkę na poczet należności z tytułu najwcześniej wymagalnej płatności.

5.4. W przypadku nieuregulowanej wymagalnej należności za Reklamę w katalogu internetowym, IT OCTOPUS może dokonać zawieszenia publikacji Reklamy do momentu dokonania przez Zamawiającego należnej zapłaty. Okres zawieszenia, o którym wyżej mowa, stanowi część okresu publikacji Reklamy określonego w Umowie.

5.5. Za datę zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego IT OCTOPUS.

5.6. W razie nie terminowej spłaty IT OCTOPUS może żądać od Zamawiającego pokrycia kosztów windykacji, jakie IT OCTOPUS poniósł w celu odzyskania wynagrodzenia należnego mu na podstawie niniejszej Umowy ( w wysokości 10 % wartości Umowy).

5.7. W przypadku płatności ratalnej, gdy Zamawiający zalega z zapłatą, co najmniej dwóch rat IT OCTOPUS ma prawo postawić w stan wymagalności całą pozostałą do zapłaty należność wynikającą z Umowy.

5.8. W przypadku powstania opóźnienia płatniczego It Octopus zastrzega sobie prawo do zerwania Zlecenia z naliczeniem kary umownej w pełnej kwocie wartości zlecenia i do obciążenia Zleceniodawcy kosztami związanymi z monitami o zaległościach płatniczych oraz kosztami związanymi z windykacją w kwocie netto: 10 zł za monit poprzez e-mail, fax lub telefon, 25 zł za monit listowny, 30 zł za listowne wezwanie do zapłaty, 100 zł za przekazanie zobowiązania do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Strony zobowiązują się do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w czasie trwania niniejszej umowy i wykorzystywanie ich wyłącznie do celów, w jakich zostały przekazane.

5.9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z treści niniejszego regulaminu rozstrzygane będą poprzez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Usługodawcy.

5.10. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.11. Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Niniejsza Umowa zawiera całość uzgodnień Stron i wyklucza wszelkie wcześniejsze ustne i pisemne uzgodnienia poczynione przez przedstawicieli Stron w trakcie negocjacji jej warunków.

6.2. W razie jakichkolwiek rozbieżności między treścią niniejszych ogólnych warunków umowy, a treścią Zamówienia Reklamy, za wiążące Strony uznają postanowienia Zamówienia Reklamy.

6.3. Wszelkie oświadczenia Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem dokumentów składających się na Umowę oraz uzgodnień treści i formy Reklamy (w tym materiałów).

6.4. Dane osoby upoważnionej do zawarcia Umowy (imię i nazwisko , stanowisko, telefon służbowy , adres elektroniczny) będą przetwarzane przez IT OCTOPUS w celu ułatwienia kontaktów z Zamawiającym. IT OCTOPUS zastrzega sobie prawo przekazania powyższych danych firmie windykacyjnej w przypadku zlecenia jej dochodzenia należności wynikających z Umowy celem ułatwienia kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego.

6.5. Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięciem sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby IT OCTOPUS.

6.6. IT OCTOPUS zastrzega sobie możliwość naniesienia zmian w regulaminie.

6.7. Aktualna treść znajduje się na stronie www.Wiemdokad.pl.